Mit kockáztat a város az Aries-botránnyal?

Ladányi Sándor felügyelő bizottsági tag még semmilyen nyilvános bejegyzést, nyilatkozatot nem tett miután napvilágra került, hogy a törvény által felsorolt kizáró okok egyike áll fenn vele szemben. Nevezetesen az, hogy 5 évre eltiltották a vezető tisztségviseléstől és emiatt nem lehet tagja az FB-nek a társaságokat szabályozó PTK. alapján. 

Az eltiltás hatálya alatt álló volt ügyvezető (Redfone Kft., Ladányi Sándor) ennek ellenére továbbra is szeretné felügyelni az Aries Kft. ügyvezetését?? Nem teheti, hiszen kizáró ok áll fenn vele szemben. Ő már annak nem is tagja a törvény erejénél fogva. Azaz jogilag a Felügyelő Bizottság már nem is létezik.
A lemondás 60 napos hatályossága itt nem játszik. Nem kaphat további tiszteletdíjat (bruttó 180 e Ft). Lemondania nem kell, hiszen a törvény folytán szűnt meg tagsága.

Az Aries Kft., mint önkormányzati tulajdonú társaság esetén nagyon fontos a törvényes működés. Ez a társaság végzi a lakossági hulladékgyűjtést, távhőszolgáltatást, városgondozási feladatokat (parkrendezés, síkosságmentesítés stb.). Nem engedheti meg magának azt sem az ügyvezetése, sem a tulajdonosa (Önkormányzat), hogy törvénytelenül megválasztott felügyelőbizottsági tag lássa el a tulajdonosi ellenőrzést és az ok nyilvánosságra kerülését követően folytassa az ülésezéseit és határozatokat hozzon.

Az úgymond köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.
Ha nem jelentik be az egyik FB tagsági jogviszony megszűnését a törvényi hivatkozásokkal, indoklással (kizáró ok) és változatlanul tovább működtetik törvénysértően az önkormányzati társaság felügyelő bizottságát, akkor törvényességi felügyeleti eljárást kockáztatnak. Törvénysértő működésen azt értem, ha a társaság nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó törvényi szabályozást, illetve saját alapító okiratának rendelkezéseit.

Ez esetben eljárás indulhat bejelentésre vagy hivatalból fájdalmas jogkövetkezményekkel.
Ezen jogkövetkezmények elkerülése érdekében, az Aries Kft. ügyvezetésének a megbízott ügyvéden keresztül kellene megtennie a szükséges bejelentéseket. Ha ő nem teszi meg, úgy a polgármesternek kell intézkednie. Amennyiben a késlekedés, a helyzet nem felismerése miatt törvényességi felügyeleti eljárásra kerül sor, úgy a városvezetéssel szemben szakmai aggályokat is felvet az, hogy nem rendelkeznek a jogszerű városvezetés biztosításához szükséges kompetenciával.

Jogforrás:

PTK 3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]

(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!